KARTA GWARANCYJNA


3hlnl_OQkC5DXWEUZFrLOrkgkAAzUwD1iWWnmnUjWypychMeble Łukasz Wypych, ul. Wodna 16, 58-260 Bielawa

www.wypychmeble.pl

Nazwa lub rodzaj produktu:……………………………………………………………………..

Elementy wchodzące w skład kompletu:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Rodzaj wykonania:………….…………………………………………………………………...

Data zakupu:……………………………….

Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią „Oświadczenia gwarancyjnego” oraz „Zasad użytkowania mebli”.

                                          

                                                           

         …..………………………….…                                 ………………………………..

             Data i podpis sprzedawcy                                            Data i podpis kupującego                                 OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

Dane gwaranta

Gwarantem jest WypychMeble Łukasz Wypych, ul. Wodna 16, 58-260 Bielawa,
NIP: 8822126398, REGON 366665990, e-mail: sklep@wypychmeble.pl, będący sprzedawcą mebli objętych niniejszą gwarancją.

I. Warunki gwarancji

 1. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 24 miesiące od dnia wydania produktu objętego gwarancją kupującemu.

 2. Gwarant zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej mebli objętych gwarancją, w zakresie określonym w ust. 3

 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady wynikające z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej z wyłączeniem wad ilościowych, wymiarowych lub funkcjonalnych.

 4. Spod gwarancji wyłącza się w szczególności wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

  1. nieprawidłowej eksploatacji, w tym niezastosowania się kupującego do zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji mebli, określonych w „Zasadach użytkowania mebli”,

  2. nieprawidłowego montażu lub transportu,

  3. działania zwierząt, zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych.

 1. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń o których kupujący wiedział w momencie zakupu, a w szczególności wad, które stanowiły podstawę do obniżenia ceny produktu.

 2. Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia dokonania naprawy lub modyfikacji mebli przez osoby trzecie, nieupoważnione przez producenta.

II. Procedura reklamacji

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji powinna zostać zgłoszona do gwaranta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie gwaranta.

 3. Sposób usunięcia wady ustala gwarant.

 4. Gwarant wykonuje obowiązki wynikające z gwarancji niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy przez kupującego.

 5. Wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji, kupujący powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do jego siedziby, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

 6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

 7. Termin obowiązywania gwarancji:

  1. biegnie na nowo od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej, w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją,

  2. ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. w przypadku dokonania napraw nieistotnych.

III. Postanowienia uzupełniające

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 3. W przypadku wykonywania przez kupującego uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

 4. Termin o którym stanowi ust. 3, biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji przez gwaranta albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


3hlnl_OQkC5DXWEUZFrLOrkgkAAzUwD1iWWnmnUj


ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

Dziękujemy za wybór naszych mebli. Dokładamy wszelkich starań, by oferowane produkty w pełni wpisywały się w Państwa oczekiwania, ciesząc długotrwałym i bezawaryjnym działaniem. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i przestrzeganie zasad użytkowania, konserwacji i czyszczenia mebli, aby prawidłowo spełniały one swoją funkcję.

 1. Ogólne zasady eksploatacji mebli

 1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją, zachowując dbałość o ich stan techniczny.

 2. Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.

 3. Sposób montażu mebli wskazano w instrukcji montażu, której należy przestrzegać. W przypadku stwierdzenia braku dokumentu w przesyłce, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy i nie rozpoczynać montażu mebla do momentu otrzymania brakującej instrukcji.

 4. Montując meble z płyty wiórowej, w szczególności z płyty MDF, śruby i wkręty należy wkręcać z użyciem odpowiednio wyważonej siły, gdyż zbyt mocne skręcenie może spowodować pęknięcie materiału, a w skrajnym przypadku uszkodzenie mebla.

 5. Meble należy ustawiać wyłącznie na wypoziomowanych powierzchniach.

 6. Mebli nie należy przesuwać lub ciągnąć po podłożu, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem mebla. Meble należy przenosić. Podczas przestawiania mebla nie należy trzymać za blaty, wieńce górne lub luźne elementy, gdyż może to spowodować ich rozerwanie. Meble lub elementy zestawu należy przenosić bez dodatkowego obciążenia, chwytając je od spodu za sztywne elementy konstrukcji nośnej. Należy zachować szczególną ostrożność oraz dobrać odpowiednią ilość osób w zależności od wielkości i ciężaru mebli.

 7. Nie należy otwierać i wysuwać wszystkich szuflad i drzwi jednocześnie, gdyż grozi to utratą stabilności mebla (jeśli nie jest on przymocowany do ściany).

 8. Niektóre z mebli wymagają zamocowania do ściany ze względu na niewystarczającą stateczność własną. W takich przypadkach należy bezwzględnie zamocować mebel do ściany lub innego stabilnego elementu. Odpowiednie zalecenia wskazano w instrukcji montażu mebla.

 9. W przypadku braku pewności co do rodzaju ściany i pewności zamocowania do niej mebla – a tym samym bezpiecznego jego użytkowania - należy zwrócić się do specjalisty, który określi rodzaj ściany i dobierze właściwy dla niej rodzaj elementu mocującego.

 10. W razie stwierdzenia (w czasie użytkowania) poluzowania się połączeń, należy dokonać stosownych korekt, np. regulacji ustawienia drzwi, dokręcenia wkrętów, śrub, dociągnięcie złącz mimośrodowych oraz innych elementów łączących.

 11. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła.

 12. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych, chyba że wyraźnie zaznaczono, że meble przeznaczone są do użytku zewnętrznego. Warunki klimatyczne dla pomieszczenia to temperatura 12 ÷ 27°C, wilgotność względna powietrza 45÷65%. Zbyt suche powietrze stwarza ryzyko deformacji elementów drewnianych.

 13. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą lub innymi cieczami oraz stawiania mebli na mokrych powierzchniach.

 14. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, chyba że wyraźnie zaznaczono, że produkt jest odporny na promieniowanie UV. Pod wpływem promieniowania słonecznego barwa drewna, tkaniny obiciowej lub tworzywa może ulec zmianie, a powłoki lakiernicze ulegają degradacji.

 15. Nie należy narażać powierzchni mebla na kontakt z wysokimi temperaturami (np. gorące naczynia) i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powierzchni mebla objawiające się odbarwieniem lub zmatowieniem.

 16. Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem alkoholi oraz innych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić ich powłokę. Po rozlaniu alkoholu lub innych płynów na powierzchni mebla należy natychmiast wytrzeć do sucha zalane powierzchnie.

 17. Powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem, otarciem i obiciem. Wskazane jest wykorzystanie podkładek zabezpieczających.

 18. Meble mogą posiadać charakterystyczny zapach wynikający z zapachu surowców użytych do ich produkcji, który w normalnych warunkach domowych znika po tygodniu lub dwóch. W celu przyspieszenia tego procesu należy wietrzyć często pomieszczenie.

 19. Jeżeli w miejscu eksploatacji mebli przebywać będą dzieci, zaleca się zakup dodatkowych zabezpieczeń na ostre kanty mebli. 1. Uwagi dotyczące naturalnych właściwości materiałów

Meble wykonane z drewna litego i oklein naturalnych charakteryzują się niejednolitą, zróżnicowaną strukturą, usłojeniem, przebarwieniami i sączkami, w wyniku czego wybarwiane meble mogą mieć niejednolitą tonację. Te właściwości drewna, charakterystyczne dla surowca naturalnego, odróżniają drewno od materiałów drewnopodobnych. Takie cechy okleiny naturalnej nie są wadą, lecz świadczą o autentyczności materiału.

Powyższe cechy nie stanowią wad fizycznych produktów i nie podlegają reklamacji. 1. Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji mebli

 1. Do usuwania zabrudzeń i czyszczenia mebli należy stosować wyłącznie środki i detergenty przeznaczone do mebli o danej powierzchni oraz miękką ściereczkę lub gąbkę. Podczas czyszczenia mebli nie należy używać szorstkich ściereczek, twardych gąbek, środków ścierających i innych środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię mebli. Meble należy czyścić regularnie.

 2. Przed przystąpieniem do czyszczenia mebli nieznanym dotąd środkiem należy użyć go najpierw na małej, niewidocznej powierzchni.

 3. Duży nacisk przy czyszczeniu plam może spowodować miejscową zmianę stopnia połysku.

 4. Odkurzania mebli należy dokonywać zgodnie z poniższą instrukcją:

 • powierzchnie lakierowane i wykończone na połysk wyłącznie suchą, miękką tkaniną, natomiast powierzchnie matowe można odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym za pomocą końcówki z miękką szczotką,

 • powierzchnie mebli wykonane z drewna litego i naturalnych oklein powinny być odkurzane czystą i suchą szmatką. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących (mydło, płyn do prania), a następnie należy niezwłocznie osuszyć powierzchnię przez wytarcie szmatką suchą. Po wstępnym oczyszczeniu, konserwować łagodnymi środkami do konserwacji mebli wykonanych w okleinie naturalnej,

 • powierzchnie mebli z laminatu można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną,

 • powierzchnie szklane należy czyścić środkami do czyszczenia szkła, używając delikatnych tkanin,

 1. Wszelkie środki czyszczące należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, według niniejszy zasad oraz instrukcji producenta podanej na opakowaniu.